responsive web templates

© Copyright 2019 FILMA Computers d.o.o.

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Računovodstvene usluge nisu samo prosto vođenje poslovnih knjiga. Zadatak računovodstva je da Vam predoči tačno Vašu finansijsku situaciju i da Vas informiše kako da postignemo zacrtane odnosno planirane ciljeve, da bi napredovali u uvek promenljivom poslovnom okruženju. Knjigovodstvo predstavlja sistematično evidentiranje svih finansijkih promena i transakcija, koje se odnose na poslovanje. Te promene se odnose na prodaju i kupovinu roba/usluga, prihode i rashode koje firma pravi; odnosno na promene visine i/ili strukture imovine i kapitala. Knjigovodstvo podrazumeva i sumiranje, analiziranje i izveštavanje o proknjiženim promenama, prema državnim i poreskim organima.

Usluge naše agencije za računovodstvo obuhvataju: izradu finansijskih izveštaja, obračun zarada, prijavu i odjavu zaposlenih, vođenje glavne knjige i pomoćnih analitičkih evidencija (analitika kupaca i dobavljača), izrada kalkulacija robe, evidentiranje promena u magacinskom i robnom poslovanju, izrada godišnjeg računa preduzeća (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj), sastavljanje poreskog bilansa, poreske prijave poreza na dobit, pojedinačne poreske prijave, analiza poslovanja i obračun rezultata po zahtevu klijenta, upozoravanje na računovodstvene nepravilnosti...

Agencija po principu dvojnog knjigovodstva vodi dnevnik i glavnu knjigu u skladu sa Zakonom o računovodstvu kao i potrebne pomoćne evidencije, praćenje i evidentiranje prihoda, kao i praćenje i evidentiranje:

- troškova repromaterijala

- troškova tekućeg i investiconog održavanja

- troškova koji se odnose na usluge drugih

- trošak amortizacije, evidencija imovine i opreme

- trošak sitnog inventara, rezervnih delova

- troškove goriva, maziva i sve ostale vrste troškova

- izrada VP i MP kalkulacija, DPU-a, RPL-ova

- praćenje zaliha robe, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda;


Obračun PDV

Agencija za korisnika usluga na svom informacionom sistemu vodi:

▪ Knjigu primljenih računa

▪ Knjigu izdatih računa

▪ POPDV

Agencija će za klijenta sastaviti PDV prijavu.

Obračun AKCIZA

Agencija će za račun klijenta obveznika akcize, vršiti i obračun akcize, voditi evidenciju akciznih artikala.

Kao i pravdanje i evidenciju akciznih markica, na osnovu upakovane količine akciznih proizvoda.

Klijentu je omogućeno korišćenje e-Bankinga kod komercijalnih banaka preko Agencije za vršenje osnovnih plaćanja: poreza, doprinosa, zarada zaposlenima i druga plaćanja do 5 naloga dnevno.


DODATNE - OSTALE USLUGE:

- Povraćaj-refakcija akcize

- Povraćaj-refundacija za novozaposlene

- Izrada Biznis plana

- Korišćenje e-Banking usluge komercijalnih banaka

- Prijave i odjave zaposlenih

- Statusne i druge pravne promene

- Osnivanje, brisanje u APR

- Promene, prijave i odjave delatnosti, mirovanje, promena sedišta i druge promene u APR

- Likvidacija pravnog lica u APR

- Konsultantske uluge u vezi finansija i poreza

- Izrada vanrednih finansijskih izveštaja

- Priprema vanrednog zaključnog lista – brito bilansa

- Priprema zahteva za kredit kod poslovnih banaka

- Daktilografske usluge

- Priprema raznih vrsta ugovora

- Odlazak i zastupanje u nadležnoj Poreskoj upravi

- Priprema zahteva za izdavanje poreskog uverenje kod PURS

- Usaglašavanje stanja kupci-dobavljači

- Slanje IOS-a

- Ostale nepomenute usluge

- Osnivanje preduzeća i preduzetničkih radnji.

- Izrada raznih izveštaja na zahtev klijenta na mesečnom, kvartalnom ili polugodišnjem nivou

- Arhiviranje dokumentacije


- Likvidacija preduzeća

Likvidacija se sastoji iz tri dela.

Prvi deo likvidacije se sastoji iz sledećih koraka: Odluka o pokretanju likvidacije društva, imenovanje likvidacionog upravnika i registracija u APR Rešenje o otvaranju postupka likvidacije nad firmom, oglas poveriocima firme u likvidaciji objavljen putem APR.

Drugi deo: Predavanje početnog likvidacionog izveštaj firme, usvajanje početnog likvidacionog izveštaja firme i registracija početnog likvidacionog izveštaja.

Treći deo: Odlukom osnivača se okončava postupak likvidacije, podnošenje završnog likvidacionig izveštaja, usvajanje završnog likvidacionog izveštaja, izjava likvidacionog upravnika, poveravanje dokumentacije firme na čuvanje nakon gašenja, odluka o podeli preostale imovine ili novca (likvidacioni ostatak) firme nakon likvidacije, rešenje o brisanju firme iz Registra APR.

© Copyright 2019 FILMA Computers d.o.o.